Ensès

 

Premyèman, konnen ke sa ki pase a se pa fòt ou! Pa gen moun ki merite pou yo viktim abi. Fò ou chache èd. Ou pa oblije jere zafè sila poukont ou!

• Rokonte yon granmoun ke’w fè konfyans sa ki pase’w la.
◦ Si ou pakab pale ak yon paran, ou ka pale ak …
▪ Yon pwofesè
▪ Yon konseye lekòl
▪ paran yon zanmi’w
▪ Doktè w
▪ Yon ofisye legliz (oswa pastè, prèt, iman,elatriye)?
. Si ou pa gen anken granmoun nan lavi’w ou ka fè konfians, ou ka rele nou nan (888) RELE 536 pou nou ka ede’w jwenn èd ou bezwen yo. Si’w Ozetazini rele Child Protective Services (CPS) ki se Sèvis Proteksyon Timoun nan zòn ou a ( menm lè ou ta gen 18 tan yo ka ede’w)
◦ Ou ka rele nou nan (888)735 3536 nap ba’w nimewo pou CPS nan zone ou a.
◦ Ou kapab tou jwenn nimewo pou Sèvis Pwoteksyon Timoun nan Paj Ble yo nan liv telefòn lakay ou.
◦ Depatman lokal lapolis kapab ede’w tou kontakte CPS.

• Prepare’w! Se pa tout granmoun, menm sa ou fè konfyans yo, ki kapab ede’w oubyen ki pral vle ede’w. Ou ka bezwen rakonte plizye moun sa anvan ou jwenn yon moun ki ka ede’w. Pa wont, se moun nan ki fè zak sou ou a ki sipoze wont!
• Si ou bezwen kèk èd panse a opsyon sa yo, rele CUASVAHH 1.888.735.3536, voye mesaj ba nou sou facebook, oubyen text nou pou nou rele’w. Sonje ke pa gen moun ki merite pou yo abize yo! Gen èd ki disponib. Pa bliye! tout kominikasyon nou konfidansyèl!